Disclaimer


Melange d’Or koffie wordt geproduceerd door Taste Control Europe B.V. (TCE) en op de markt gebracht door dealers en leden van de Horeca Foodgroup (HFG) te Roosendaal.

Betrouwbaarheid

TCE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. De door TCE verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan de in deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TCE kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. TCE alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. TCE. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van TCE omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Copyright

Alle inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software zijn eigendom van TCE of haar licentiegevers en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Er staat inhoud in deze website die derden aan ons hebben verstrekt, waarvan het eigendom ligt bij de verstrekker. Mocht er inhoud in deze website staan waarvan de copyright ter discussie staat dan zullen wij deze inhoud aanstonds verwijderen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCE.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door TCE in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Veiligheid

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat je informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we procedures opgesteld om zowel fysieke als elektronische informatie te beschermen en te beveiligen.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Verwijzingen naar websites die niet door TCE worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van deze website toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TCE, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt via deze website, vragen we u een paar persoons- cq bedrijfsgegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden buiten TCE en HFG doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie.

Verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwd worden deze in onze database opgenomen. Het verwerken van persoonsgegevens staat in dienst van de door u aangevraagde dienst of product. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien of te verwijderen. Stuur uw verzoek per e-mail naar info@melangedor.nl.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in e-mailberichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien het e-mailbericht niet aan je is gericht, verzoeken wij je vriendelijk het e-mailbericht te retourneren en het origineel en eventuele kopieën te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TCE, niet toegestaan. TCE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. TCE kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. TCE hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden.

Klachten

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan je dit formulier invullen of een e-mail sturen naar: info@melangedor.nl.